Zásady zpracovávání osobních údajů klientů
společnosti Devira Consulting s.r.o. a Health Point s.r.o.

1. Úvod

 

2. Základní informace o správci a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je společnost Devira Consulting, s.r.o., se sídlem
Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 02982765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226143 a společnost Health Point s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04128061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 242871.

Jakožto správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů klientů se na nás můžete obrátit prostřednictvím elektronické pošty jhladky@satorispa.cz.

 

3. Zásady zpracování osobních údajů

 

4. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 

5. Kategorie dotčených osobních údajů

 

6. Zdroje osobních údajů

 

7. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob zpracovávané v souvislosti se vztahy mezi DEVIRA a HEALTH POINT a jejich klienty jsou zpracovávány výhradně na území České republiky.

 

8. Doba zpracování osobních údajů

 

9. Další zpracování osobních údajů potenciálních klientů

 

10. Práva souvisejících se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany DEVIRA a HEALTH POINT mají fyzické osoby (subjekty údajů) zejména následující práva:

 

11. Právo odvolat souhlas a právo vznést námitku

Aniž jsou jakkoliv dotčena práva dle předchozího článku 10, upozorňuje DEVIRA a HEALTH POINT dále zvláště na následující práva:

 

12. Právo podat stížnost

Pokud se subjekt údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany DEVIRA a/nebo HEALTH POINT dochází k porušení právních předpisů, zejména nařízení, může se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.:  +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/.

 

13. Závěrečná ustanovení

Tento Informační list je platný a účinný ke dni 15.12.2018, přičemž aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách https://www.satorispa.cz/ nebo https://www.h-p.cz/ a současně je dostupné na adresách DEVIRA a HEALTH POINT.